«گل‌رخ» در تصاویر «خبرگزاری مجلس شورای اسلامی» چهره ایشان را پیدا کرده است: