هضم

برای پردازش زبان فارسی در پایتون

متن ورودی

متن تمیز

متن اصلاح‌شده

واژه‌های متن

ریشه واژه‌ها

تحلیل صرفی

تجزیه سطحی

تجزیه نحوی